วันคริสต์มาส Christmas Day

วันคริสต์มาส Christmas Day

วันคริสต์มาส (Christmas) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู นับเป็นวันหยุดทางศาสนา มีวัฒนธรรมของประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกนิยมจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งในวันดังกล่าวจะเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาส เป็นวันปิดเทศการเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) ทั้งสิ้น 12 วัน อีกทั้ง วันคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็หันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น

ก่อนถึงวันคริสต์มาส

คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) นับเป็นวันเริ่มแรกก่อนเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส หากดูจากฝั่งตะวันตกโดยทั่วไปจะตรงกับวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปีตามแบบระบบปฏิทินสมัยใหม่ โดยคริสต์มาอีฟ มีความหมาย คือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู

ประวัติวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส เป็นวันเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลก นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันเฉลิมฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซู มิได้เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่เกิดมาเหมือนกับเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เหมือนกับการเกิดใดๆ และไม่มีใครเหมือน

เมื่อครั้งประสูติพระเยซูเจ้า เวลานั้น จักรพรรดิออกัสตัสได้รับสั่งให้ราษฎรทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมันไปลงทะเบียนสำมะโนประชากร โยเซฟและมารีย์ที่มีครรภ์แก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮมอันเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประสูติ เมื่อถึงกำหนดที่มารีย์จะคลอดบุตร เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี เธอได้เอาผ้าพันกายพระกุมารจากนั้นก็วางไว้ในางหญ้า เนื่องจากตามโรงแรมไม่มีที่พัก ในคืนนั้น ฑูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่พวกเลี้ยงแกะ คนเหล่านั้นตกใจกลัวมาก แต่ฑูตสวรรค์ก็ได้ปลอบไปป่า “อย่ากลัวไปเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอก คืนนี้เองในเมืองของกษัตริย์ดาวิดมีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ พระองค์นั้นเป็นพระคริสต์พระเป็นเจ้า นี่จะเป็น หลักฐานให้พวกท่านแน่ใจ คือ พวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกาย นอนอยู่ในรางหญ้า” ทันใดนั้นก็มีฑูตสวรรค์อีกมากมายร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า “Gloria in Excelsis Deo ขอเทิด พระเกียรติพระเจ้าผู้สถิตย์ในสวรรค์ชั้นสูงสุด สันติสุขบนพิภพจงเป็นของผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย”

วันคริสต์มาส คือ วันที่ฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยนิยมเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maessse แปลว่า การบูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เนื่องจากว่าการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์ที่ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาส ฉะนั้น คำว่า คริสต์มาส จึงเป็นคำอวยพรให้รับสันติสุขและความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ส่วนในภาษาไทยใช้อวยพระด้วยประโยคว่า สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas สำหรับวันที่พระเยซูประสูติจริงๆ นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้คะเนเอาไว้ว่าราว 2 ปี ก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4

ศาสนาคริสต์ตะวันตกได้กำหนดให้วันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับเอาวันดังกล่าวไปด้วย โดยมีทฤษฎีที่อธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้น เพราะเป็นระยะเวลา 9 เดือนพอดีภายหลังจากที่คริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันพระแม่รับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือตรงกับช่วงเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณ เพื่อยุติการเฉลิมฉลองในเทศกาลเหล่านั้น จึงแทนที่ด้วยการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชน

วันคริสต์มาส Christmas Day

-->