หน้าหลัก

5 สิ่งสำคัญ

  • การจัดงานเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกับคนในครอบครัว
  • เข้าครัวลงมืออบขนมเป้นกิจกรรมเล็กๆที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์
  • การขับร้องเพลงในวันคริสต์มาสถือเป้นกิจกรรมที่ขาดไม่เลยเลที่เดียว
  • อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการให้ของขวัญกับคนที่เรารัก

ที่มาวันคริสต์มาส

Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณคือคำว่า Christes Maesse แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลบันทึกไว้ว่า พระเยซูประสูติในสมัยจักรพรรดิซีซ่าร์ออกัสตัส แห่งโรมัน อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่า

กิจกรรม

คริสต์มาสเป็นเทศกาลและวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มิใช่คริสต์ศาสนิกชน

ในบางประเทศที่มิใช่คริสต์ ประเทศเหล่านี้รับคริสต์มาสเข้ามาระหว่างถูกปกครองเป็นอาณานิคม (เช่น ฮ่องกง) ส่วนในประเทศอื่น ประชากรค่อย ๆ รับเอาการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มน้อยหรืออิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างประเทศ ในหลายประเทศ